Hotararile autoritatii deliberative

HOTĂRÂRI ALE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

 U.A.T. VÂNĂTORI-NEAMȚ

-2020-

NR. DATĂ TITLU LINK
1 1/30.01.2020 hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local al comunei Vânători-Neamt nr. 18 din 28.03.2019 privind aprobarea vânzării spațiilor proprietate privată a Comunei Vânători-Neamț cu destinația de cabinet medical, precum și spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical și modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț nr. 69 din 19.12.2019 privind însușirea procesului verbal al sedinței comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale din localitatea Vânători-Neamț, județul Neamț nr. 5642 din 28.11.2019 și aprobarea cuantumul deducerii a investițiilor efectuate din prețul de vânzare; VEZI DOCUMENT
2 2/30.01.2020 hotarâre pentru modificarea și completarea H.C.L nr.68 din 19.12.2019 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a unei suprafeţe de 49 mp, teren aparţinând domeniului privat al comunei Vânători-Neamţ; VEZI DOCUMENT
3 3/30.01.2020 hotarâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Vânători-Neamţ aferent trimestrului IV al anului 2019; VEZI DOCUMENT
4 4/30.01.2020 hotarare privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2019, în sumă de 2.652.687,56 lei – capitol bugetar 82A980000, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii dezvoltare; VEZI DOCUMENT
5 5/30.01.2020 Hotărâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2019, în sumă de 77.822,97 lei- capitol bugetar 82E980000, pentru acoperirea golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare; VEZI DOCUMENT
6 6/30.01.2020 hotarare pentru validarea Dispoziției Primarului nr. 2 din 08.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Vânători-Neamț a deficitului secțiunilor de funcționare/dezvoltare rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2019. VEZI DOCUMENT