Hotararile autoritatii deliberative

HOTĂRÂRI ALE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

 U.A.T. VÂNĂTORI-NEAMȚ

-2020-

NR. DATĂ TITLU LINK
 1 1/30.01.2020 hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local al comunei Vânători-Neamt nr. 18 din 28.03.2019 privind aprobarea vânzării spațiilor proprietate privată a Comunei Vânători-Neamț cu destinația de cabinet medical, precum și spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical și modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț nr. 69 din 19.12.2019 privind însușirea procesului verbal al sedinței comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale din localitatea Vânători-Neamț, județul Neamț nr. 5642 din 28.11.2019 și aprobarea cuantumul deducerii a investițiilor efectuate din prețul de vânzare; VEZI DOCUMENT
 2 2/30.01.2020 hotarâre pentru modificarea și completarea H.C.L nr.68 din 19.12.2019 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a unei suprafeţe de 49 mp, teren aparţinând domeniului privat al comunei Vânători-Neamţ; VEZI DOCUMENT
 3 3/30.01.2020 hotarâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Vânători-Neamţ aferent trimestrului IV al anului 2019; VEZI DOCUMENT
 4 4/30.01.2020 hotarare privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2019, în sumă de 2.652.687,56 lei – capitol bugetar 82A980000, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii dezvoltare; VEZI DOCUMENT
 5 5/30.01.2020 Hotărâre privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2019, în sumă de 77.822,97 lei- capitol bugetar 82E980000, pentru acoperirea golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare; VEZI DOCUMENT
 6 6/30.01.2020 hotarare pentru validarea Dispoziției Primarului nr. 2 din 08.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Vânători-Neamț a deficitului secțiunilor de funcționare/dezvoltare rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2019. VEZI DOCUMENT
 7  7/20.02.2020 hotărâre privind  aprobarea bugetului local pentru anul 2020 VEZI DOCUMENT
 8  8/20.02.2020  hotărâre privind aprobarea normei de hrana pentru personalul poliței locale VEZI DOCUMENT
 9  9/20.02.2020 hotărâre privind aprobarea cotizațiilor anuale datorate de Comuna Vânători-Neamț asociațiilor din care face parte, pentru anul 2020  VEZI DOCUMENT
 10 10/20.02.2020  hotărâre privind aprobarea burselor școlare pentru elevii Liceul Tehnologic Arhimandrit “Chiriac Nicolau”, Vânători-Neamț, pentru anul școlar 2019-2020 VEZI DOCUMENT
 11 11/20.02.2020  hotărâre privind aprobarea burselor școlare pentru elevii Seminarului Teologic „Veniamin Costachi”, Vânători-Neamț, pentru anul școlar 2019-2020 VEZI DOCUMENT
 12 12/20.02.2020 hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru anul 2020-2021, la nivelul comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ VEZI DOCUMENT
 13 13/20.02.2020 hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ”ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL „ȚINUTUL ZIMBRILOR VEZI DOCUMENT
 14 14/20.02.2020 hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru obținerea avansului aferent proiectului ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL „ȚINUTUL ZIMBRILOR VEZI DOCUMENT
 15 15/20.02.2020 hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință VEZI DOCUMENT
 16 16/20.02.2020 hotărâre privind aprobarea Planului  anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Comunei Vânători-Neamț, judetul Neamț,  pe anul 2020; VEZI DOCUMENT
 17 17/20.02.2020  hotărâre privind  aprobarea Regulamentului pt inregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza Comunei Vânători-Neamț; VEZI DOCUMENT
 18 18/20.02.2020  hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 02 din 16.03.2016 încheiat între Comuna Vânatori-Neamț și Cabinet de medicină dentară – dr. Gherghel Leonard VEZI DOCUMENT
 19 19/15.04.2020  privind utilizarea fondului de rezerva bugetara constituit pentru anul bugetar 2020  VEZI DOCUMENT
 20 20/15.04.2020  privind rectificarea bugetului local  VEZI DOCUMENT
 21 21/15.04.2020  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Vânători-Neamţ aferent trimestrului I al anului 2020 VEZI DOCUMENT
 22 22/15.04.2020  privind înregistrarea în patrimoniul comunei Vănători-Neamț, domeniul public, a unor investiții realizate în cadrul proiectului „Extinderea rețelei publice de apă și apă uzată în localitatea Lunca și Nemțișor din Comuna Vânatori-Neamț, județul Neamt, finanțată prin FEADR, submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” contractul de finanțare nr. C0720AM00031512900565 din 14.03.2017 VEZI DOCUMENT
 23 23/15.04.2020  proiect de hotărâre privind înregistrarea în patrimoniul comunei Vănători-Neamț, domeniul public, a unor investiții realizate în valoare de 4.461.314,48 lei fără TVA (5.308.964,23 lei cu TVA), finanțate prin FEADR, submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, conform contractului de finantare nr. C0720RM00011612900243/21.12.2017 VEZI DOCUMENT
 24 24/15.04.2020  privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului din domeniul privat al comunei Vânători-Neamț cu suprafața de 66 m.p. în favoarea CEC Bank SA VEZI DOCUMENT
 25 25/15.04.2020  privind înregistrarea în patrimoniul comunei Vănători-Neamț, domeniul public, a unor investiții realizate de C.J. Apa Serv S.A. și trasmiterea acestora ca bunuri de retur către C.J. Apa SERV S.A. VEZI DOCUMENT
 26 26/15.04.2020 pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „CAMPUS ȘCOLAR ÎN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ VEZI DOCUMENT
 27 27/14.05.2020  privind rectificarea bugetului local VEZI DOCUMENT
 28 28/14.05.2020 privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” Consiliul local al comunei Vânatori-Neamţ, judeţul Neamţ; VEZI DOCUMENT
 29 29/14.05.2020 privind îndreptarea erorii materiale înscrisă în art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 15 aprilie 2020 privind înregistrarea în patrimonial comunei Vănători-Neamț, domeniul public, a unor investiții realizate de C.J. Apa Serv S.A. și trasmiterea acestora ca bunuri de retur către C.J. Apa SERV S.A VEZI DOCUMENT
 30 30/14.05.2020 privind înregistrarea în patrimoniul comunei Vânători-Neamț, domeniul public, Secțiunea II Bunuri mobile, a unor investiții în valoare de 256.297,5 lei fără TVA (304.994,02 lei cu TVA) realizate în cadrul obiectivului de investiții ” Dotari pentru Centrul Socio-Educativ din comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” VEZI DOCUMENT
 31 31/14.05.2020 cu privire înregistrarea în patrimoniul comunei Vânători-Neamț, domeniul public, Secțiunea II Bunuri mobile, a unor investiții în valoare de 315.565 lei fără TVA (375.522,35 lei cu TVA) realizate în cadrul obiectivului de investiții ”Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice desfășurate în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” VEZI DOCUMENT
 32 32/14.05.2020 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului din domeniul privat al comunei Vânători-Neamț cu suprafața de 210 m.p. în favoarea numiților Marian-Schiopu Vasile Ciprian și Ciubotariu Maria.  VEZI DOCUMENT