ORGANIGRAM & ATRIBUTIONS

organigrama

 

 

 

Atributii primar,  viceprimar, secretar, potrivit Legii 215/2001A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 ART. 63
    (1) Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:
    a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;
    b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
    c) atributii referitoare la bugetul local;
    d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;
    e) alte atributii stabilite prin lege.
    (2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.
    (3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
    a) prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
    b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
    c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
    (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
    a) exercita functia de ordonator principal de credite;
    b) intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
    c) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
    d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.
    (5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
    a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
    b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
    c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
    d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
    e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
    f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
    g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
    h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor

 

   ART. 117
    (1) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
    a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
    c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
    d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
    e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
    g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
    h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului;
Atributii viceprimar potrivit Dispozitiri Primarului 330/29.06.2012
  1. Controleaza si supravegheaza activitatea de ecologizare a spatiilor verzi de pe raza comunei Vinatori Neamt
  2.  ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pe raza comunei Vinatori Neamt
  3. Asigura igienizarea malurilor cursurilor de apa de pe raza comunei precum si decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea curgerii apelor;
  4. Verifica si dispune masuri de intretinere si/sau refacere a podurilor si drumurilor publice;
  5. Exercita controlul asupra activitatilor din locuri si parcuri de distractie si ia masuri pentru buna functionare a acestora, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
  6. Indruma si supravegheaza activittatil;e sportive;
  7. Indruma si supravegheaza activitatea serviciului pentru situatii de urgenta;
  8. Coordonează şi ţine evidenţa persoanelor care efectuează numărul de ore de muncă, in folosul comunităţii stabilite prin H.C.L, conform legii şi coordonează în mod direct aceste acţiuni sau lucrări de interes local l a care participă persoanele beneficiare de ajutor social
  9. Exercita atributiile Primarului in lipsa acestuia din localitate

 

Informtion

Political Membership

organigrama

SPECIALIZED COMMITTEES

1.Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat al comunei

• OLTEANU VASILE
• COŞOFREŢ VASILE
• BACIU VIOREL
• URSACHE GHE. VASILE
• DASCĂLU-GAVRIL AURICA

2. Comisia juridică şi de disciplină, protecţia mediului, turism, amenajarea teritoriului şi urbanism

• IACOBOAEA VICTOR
• VARTIC MIHAI
• ŢUCĂ NICOLAE-OVIDIU
• MIHĂIASA VERONICA
• GUŞAVAN CONSTANTIN

3.Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, tineret, sport, muncă si protecţie socială.

• ANDRUŞCĂ ELENA
• TOPLICEANU VERONICA
• DOLHESCU V.VASILE
• RUSU ALEXANDRU
• URSACHE D. VASILE