Vînători-Neamț, Romania

REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE 2023

Nr data Titlul proiectului
1 25.01.2023 privind validarea Dispozițiilor Primarului nr. 4 și nr. 5 din 05.01.2023 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Vânători-Neamț a deficitului secțiunilor de funcționare /dezvoltare rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2022
2 25.01.2023 Privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2022, în sumă 3.493.109,86lei - capitol bugetar 82A980000, ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii dezvoltare
3 25.01.2023 privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2022, în sumă de 20.713,88 lei- capitol bugetar 82E980000, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii funcționare
4 25.01.2023 Privind aprobarea burselor pentru anul școlar 2022-2023 pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar
5 25.01.2023 Privind aprobarea cotizațiilor anuale datorate de Comuna Vânători-Neamț asociațiilor din care face parte, pentru anul 2023
6 25.01.2023 Privind aprobarea alocării de fonduri din bugetul local pentru anul bugetar 2023, în sumă de 9.000 lei
7 25.01.2023 Privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L nr. 60 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ, începand cu 01.01.2023
8 25.01.2023 Privind aprobarea bugetului local inițial pentru anul 2023
9 25.01.2023 Privind transformarea unor funcții publice locale vacante din statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători Neamț
10 25.01.2023 Privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al comunei Vânători-Neamţ
11 25.01.2023 Privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamt
12 25.01.2023 Privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamt
13 25.01.2023 Privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
14 25.01.2023 Privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru Parohia Vânători-Neamț, Biserica Ortodoxă de Stil Vechi „Sf Împărați Constantin și Elena”, județul Neamț, pentru anul 2023
15 25.01.2023 Privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru Parohia „Sf. Voievozi ” și „Tăierea Capului Sf Ioan Botezătorul”, Vânători-Neamț, județul Neamț, pentru anul 2023
16 25.01.2023 Privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru Parohia Drehuta, Vânători-Neamț, județul Neamț, pentru anul 2023
17 25.01.2023 Privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”
18 17.02.2023 Privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul “EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA SI APA UZATA IN SATUL VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”
19. 17.02.2023 Privind aprobarea implementării obiectivului “EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA SI APA UZATA IN SATUL VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”
20. 17.02.2023 Privind rectificarea Bugetului local al comunei Vânători Neamț pe anul 2023
21. 02.03.2023 Privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț
22. 02.03.2023 Privind rectificarea Bugetului local al comunei Vânători Neamț pe anul 2023
23. 02.03.2023 Privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamt
24. 23.03.2023 Privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamt.
25. 23.03.2023 Privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii bunurilor imobile, aparţinând domeniului public al comunei Vânători-Neamţ.
26. 23.03.2023 Privind dezmembrarea unui bun imobil, apartinând domeniului public al Comunei Vânători-Neamt.
27. 23.03.2023 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Vânători-Neamţ aferent trimestrului  al IV- lea al anului 2022.
28. 23.03.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILIMINAT PUBLIC DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”.
29. 23.03.2023 Privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna VÂNĂTORI-NEAMȚ, județul NEAMȚ”.
30. 23.03.2023 Privind instrumentarea proiectului “DOTARE CU MICROBUZ ȘCOLAR PENTRU COMUNITATEA DE ROMI DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”.
31. 23.03.2023 Privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei URZICA MARIA.
32. 23.03.2023 Privind rectificarea Bugetului local al comunei Vânători Neamț pe anul 2023.
33. 23.03.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
34. 04.04.2023 Privind rectificarea Bugetului local al comunei Vânători Neamț pe anul 2023
35. 04.04.2023 Privind modificarea HCL al comunei Vânători-Neamt nr.21 din 07.03.2023 privind aprobarea unui Acord de parteneriat pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”.
36. 10.04.2023 Privind atestarea domeniului public al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamț
37. 20.04.2023 Privind aprobarea aderării UAT Vânători-Neamț la parteneriatul LEADER reprezentat de către Asociația GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală cu finanțare prin PS 2023-2027.
38. 20.04.2023 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fizabilitate) pentru obiectivul “REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”.
39. 20.04.2023 Privind implementarea proiectului “REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”
40. 20.04.2023 Privind aprobarea participării Comunei Vânători Neamț la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”.
41. 10.05.2023 Privind rectificarea Bugetului local al comunei Vânători Neamț pe anul 2023
42. 10.05.2023 Privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Comunei Vânători-Neamț nr. 62 din 26.11.2020.
43. 10.05.2023 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fizabilitate) pentru obiectivul “REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”
44. 10.05.2023 Privind implementarea proiectului “REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”
45. 15.06.2023 Privind competarea și modificarea Regulamentului pentru susținerea elevilor/tinerilor/ sportivilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare/concursuri/competiții interne/ naționale și internaționale prin acordarea de premii/stimulente financiare/recompense materiale, aprobat prin HCL nr. 54 din 31.10.2022.
46. 15.06.2023 Privind  completarea Inventarului bunurilor de retur concesionate către C.J. Apa SERV S.A .
47. 15.06.2023 Privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotarârea Consiliului Local al comunei Vânători-Neamt nr. 12 din 02.02.2023 și modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vânători-Neamt nr. 23 din 07.03.2023 cu privire la atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vânători-Neamț
48. 15.06.2023 Privind instituirea taxei speciale "Taxa de promovare turistică”
49. 15.06.2023 Privind aprobarea înființării Organizației de Management al Destinației locală Vânători-Neamț
50. 15.06.2023 Privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții "Construirea unei unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensarii consumului propriu în Comuna Vanatori-Neamt, judetul Neamt"
51. 15.06.2023 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
52. 15.06.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
53. 28.06.2023 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42 din 11.05.2023 privind APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE (faza Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investiții: “REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”
54. 28.06.2023 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43 din 11.05.2023 privind implementarea proiectului “REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”.
55. 28.06.2023 Privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului BÎRLIBA ROBERT CONSTANTIN, precum și vacantarea locului de consilier local
56. 28.06.2023 Privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat pentru implementarea Proiectului educațional ”Campus Estival: RENDEZ-VOUS EUROPEEN„
57. 17.07.2023 Privind aprobarea Acordului de Cooperare între comuna Vânători-Neamț, judeţul Neamț din România şi satul Chiștelnița, raionul Telenești din Republica Moldova
58. 19.07.2023 Privind modificarea H.C.L nr. 48 din 10.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț
59. 19.07.2023 Privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vânători-Neamț
60. 19.07.2023 Privind aderarea la Acordul de cooperare nr. 1431 din 15.12.2016 pentru organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern
61. 19.07.2023 Privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului
62. 19.07.2023 Privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ
63. 24/08.2023 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Vânători-Neamț
64. 24/08.2023 Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui bun imobil, aparținând domeniului privat al Comunei Vânători-Neamt
65. 24/08.2023 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al comunei Vânători-Neamţ
66. 24/08.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
67. 24.08.2023 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Vânători-Neamț pentru anul şcolar 2023-2024
68. 30.08.2023 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnici din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 28 din 30.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-ecomonice și a indcatorilor tehnico-economici  ai proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut