REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR AUTORITĂȚII DELIBERATIVE 2023

Nr. hotărârii/

data adoptării

Titlul hotararii (cu link către hotărâre) Nr. total

consilieri

în funcție

Consilieri prezenţi Nr. consilieri absenţi Voturi exprimate
pentru împotrivă abţineri
1/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind validarea Dispozițiilor Primarului nr. 4 și nr. 5 din 05.01.2023 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Vânători-Neamț a deficitului secțiunilor de funcționare /dezvoltare rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2022 15 15 * 15 * *
2/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2022, în sumă 3.493.109,86lei - capitol bugetar 82A980000, ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii dezvoltare 15 15 * 15 * *
3/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2022, în sumă de 20.713,88 lei- capitol bugetar 82E980000, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii funcționare 15 15 * 15
4/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea burselor pentru anul școlar 2022-2023 pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar 15 15 * 15 * *
5/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea cotizațiilor anuale datorate de Comuna Vânători-Neamț asociațiilor din care face parte, pentru anul 2023 15 15 * 15 * *
6/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea alocării de fonduri din bugetul local pentru anul bugetar 2023, în sumă de 9.000 lei 15 15 * 15 * *
7/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L nr. 60 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ, începand cu 01.01.2023 15 15 * 15 * *
8/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea bugetului local inițial pentru anul 2023 15 15 * 15 * *
9/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind transformarea unor funcții publice locale vacante din statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători Neamț 15 15 * 15 * *
10/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al comunei Vânători-Neamţ 15 15 * 15 * *
11/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamt 15 15 * 15 * *
12/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamt 15 15 * 15 * *
13/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, potrivit legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 15 15 * 15 * *
14/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru Parohia Vânători-Neamț, Biserica Ortodoxă de Stil Vechi „Sf Împărați Constantin și Elena”, județul Neamț, pentru anul 2023 15 15 * 15 * *
15/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru Parohia „Sf. Voievozi ” și „Tăierea Capului Sf Ioan Botezătorul”, Vânători-Neamț, județul Neamț, pentru anul 2023 15 15 * 15 * *
16/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru Parohia Drehuta, Vânători-Neamț, județul Neamț, pentru anul 2023 15 15 * 15 * *
17/02.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 15 15 * 15 * *
18/17.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul “EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA SI APA UZATA IN SATUL VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 15 11 * 11 * *
19/17.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea implementării obiectivului “EXTINDERE RETEA PUBLICA DE APA SI APA UZATA IN SATUL VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 15 11 * 11 * *
20/17.02.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ rectificarea Bugetului local al comunei Vânători Neamț pe anul 2023 15 11 * 11 * *
21/07.03.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț 15 14 * 14 * *
22/07.03.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind rectificarea Bugetului local al comunei Vânători Neamț pe anul 2023 15 14 * 14 * *
23/07.03.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamt 15 14 * 14 * *
24/30.03.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamt. 15 13 2 13 * *
25/30.03.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii bunurilor imobile, aparţinând domeniului public al comunei Vânători-Neamţ. 15 13 2 13 * *
26/30.03.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind dezmembrarea unui bun imobil, apartinând domeniului public al Comunei Vânători-Neamt. 15 13 2 13 * *
27/30.03.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Vânători-Neamţ aferent trimestrului  al IV- lea al anului 2022. 15 13 2 13 * *
28/30.03.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILIMINAT PUBLIC DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”. 15 13 2 13 * *
29/30.03.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna VÂNĂTORI-NEAMȚ, județul NEAMȚ”. 15 13 2 13 * *
30/30.03.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind instrumentarea proiectului “DOTARE CU MICROBUZ ȘCOLAR PENTRU COMUNITATEA DE ROMI DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”. 15 13 2 13 * *
31/30.03.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind acordarea unui ajutor de urgenţă numitei URZICA MARIA. 15 13 2 13 * *
32/30.03.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind rectificarea Bugetului local al comunei Vânători Neamț pe anul 2023. 15 13 2 13 * *
33/30.03.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 15 13 2 13 * *
34/04.04.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind rectificarea Bugetului local al comunei Vânători Neamț pe anul 2023 15 10 5* 10 * *
35/04.04.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind modificarea HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ al comunei Vânători-Neamt nr.21 din 07.03.2023 privind aprobarea unui Acord de parteneriat pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale de bază în cadrul bibliotecilor din județul Neamț”. 15 10 5* 10 * *
36/27.04.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea aderării UAT Vânători-Neamț la parteneriatul LEADER reprezentat de către Asociația GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală cu finanțare prin PS 2023-2027. 15 15 0 15 * *
37/27.04.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fizabilitate) pentru obiectivul “REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”. 15 15 0 11 * 4*
38/27.04.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind implementarea proiectului “REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 15 15 0 11 * 4*
39/27.04.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea participării Comunei Vânători Neamț la „Programul privind casarea autovehiculelor uzate”. 15 15 0 15 * *
40/11.05.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind rectificarea Bugetului local al comunei Vânători Neamț pe anul 2023 15 11 4 11 * *
41/11.05.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Comunei Vânători-Neamț nr. 62 din 26.11.2020. 15 11 4* 11 * *
42/11.05.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fizabilitate) pentru obiectivul “REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 15 11 4 9 0 2
43/11.05.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind implementarea proiectului “REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 15 11 4 9 0 2
44/21.06.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind competarea și modificarea Regulamentului pentru susținerea elevilor/tinerilor/ sportivilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare/concursuri/competiții interne/ naționale și internaționale prin acordarea de premii/stimulente financiare/recompense materiale, aprobat prin HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ nr. 54 din 31.10.2022. 15 14 1 14 * *
45/21.06.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind  completarea Inventarului bunurilor de retur concesionate către C.J. Apa SERV S.A . 15 14 1 14 * *
46/21.06.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotarârea Consiliului Local al comunei Vânători-Neamt nr. 12 din 02.02.2023 și modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vânători-Neamt nr. 23 din 07.03.2023 cu privire la atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vânători-Neamț 15 14 1 14 * *
47/21.06.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind instituirea taxei speciale "Taxa de promovare turistică” 15 14 1 14 * *
48/21.06.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea înființării Organizației de Management al Destinației locală Vânători-Neamț 15 14 1 14 * *
49/21.06.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții "Construirea unei unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensarii consumului propriu în Comuna Vanatori-Neamt, judetul Neamt" 15 14 1 14 * *
50/21.06.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 15 14 1 14 * *
51/21.06.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind alegerea preşedintelui de şedinţă 15 14 1 14 * *
52/29.06.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42 din 11.05.2023 privind APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE (faza Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investiții: “REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 14 12 2* 9 * 3*
53/29.06.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43 din 11.05.2023 privind implementarea proiectului “REALIZARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI ZONĂ PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”. 14 12 2* 9 * 3*
54/29.06.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului BÎRLIBA ROBERT CONSTANTIN, precum și vacantarea locului de consilier local 14 12 2 12
55/29.06.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat pentru implementarea Proiectului educațional ”Campus Estival: RENDEZ-VOUS EUROPEEN„ 14  12 2 12
56/25.07.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind modificarea H.C.L nr. 48 din 10.11.2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț 15 12 3 12
57/25.07.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Vânători-Neamț 15 12 3 12
58/25.07.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Vânători-Neamț, județul Neamt 15 12 3 12
59/25.07.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aderarea la Acordul de cooperare nr. 1431 din 15.12.2016 pentru organizarea şi exercitarea funcției de audit public intern 15 12 3 12
60/25.07.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 15 12 3 12
61/31.08.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Vânători-Neamț 15 14 1 14
62/31.08.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind dezmembrarea unui bun imobil, aparținând domeniului privat al Comunei Vânători-Neamt 15 14 1 14
63/31.08.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al comunei Vânători-Neamţ 15 14 1 14
64/31.08.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 15 14 1 14
65/31.08.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Vânători-Neamț pentru anul şcolar 2023-2024 15 14 1 14
66/31.08.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind actualizarea indicatorilor tehnici din Anexa la Hotărârea Consiliul Local nr. 28 din 30.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-ecomonice și a indcatorilor tehnico-economici  ai proiectului “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 15 14 1 14
67/18.10.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Vânători-Neamț pentru anul şcolar 2023-2024 15 14 1 14
68/18.10.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea SA DELGAZ GRID asupra unor terenuri proprietatea publica a comunei Vanatori-Neamț 15 14 1 14
69/18.10.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Vânători-Neamț” părintelui profesor doctor Mihai Vizitiu 15 14 1 14
70/18.10.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general ca urmare a finalizării implementării obiectivului de investiții “Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin Programul SAPARD din Comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” și ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” 15 14 1 14
71/18.10.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind delegarea gestiunii activității de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public printr-un contract de achiziție publică de servicii. 15 14 1 14
72/18.10.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” în vederea exercitarii votului 15 14 1 14
73/18.10.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind scutirea de la plata majorărilor de întarziere pentru obligațiunile fiscale restante datorate bugetului local al comunei Vânători-Neamț de către contribuabili persoane fizice. 15 14 1 14
74/18.10.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Vânători-Neamţ aferent trimestrului al III- lea al anului 2023 15 14 1 14
75/18.10.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 15 14 1 14
76/18.10.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind alegerea presedintelui de sedință 15 14 1 14
77/18.10.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Vânători-Neamț pentru anul 2023 15 14 1 14
78/13.11.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „Construirea unei unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării consumului propriu în Comuna Vânători-Neamț, Județul Neamț” 15 12 3 12
79/13.11.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI privind rectificarea Bugetului local al comunei Vânători Neamț pe anul 2023 15 12 3 12
80/05.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei VÂNĂTORI-NEAMȚ Neamț 15 15 15
81/05.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind retragerea comunei Gâdinți din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 15 15 15
82/05.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al comunei Vânători-Neamţ 15 15 15
83/05.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2024 15 15 11 4
84/05.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de SC FARMACIA SF. TEODORA SRL, persoana juridica radiata din Registrul Comerţului şi scăderea din evidenţa fiscală 15 15 15
85/05.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, începând cu data de 01.01.2024 pentru persoanele fizice si persoanele juridice din unitatea administrativ teritorială Vânători Neamț, județul Neamț 15 15 15
86/05.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind dezmembrarea unui bun imobil, aparținând domeniului privat al Comunei Vânători-Neamt 15 15 15
87/05.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 15 15 15
88/05.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind modificarea si completarea HCL nr. 78 din 13.11.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea unei unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile în vederea compensării 15 15 15
89/14.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind completarea HCL nr.85 din 05.12.2023 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, începand cu data de 01.01.2024 pentru persoanele fizice si persoanele juridice din unitatea administrativ teritorială Vânători Neamț, judetul Neamt 15 13 2 13
90/14.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 15 13 2 13
91/14.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) a proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL IN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 15 13 2 13
92/14.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind implementarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL IN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 15 13 2 13
93/20.12.2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023 15 11 4 11

Alegeri

Locale 2024

vezi toate

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut