REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR AUTORITĂȚII DELIBERATIVE 2024

Nr. hotărârii/data adoptării Titlul hotararii Nr. total

consilieri

în funcție

Consilieri prezenţi Nr. consilieri absenţi Voturi exprimate
pentru împotrivă abţineri
1/07.02.2024 Hotărârea privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Comuna Vânători-Neamț și SC CUIUL SRL 15 15 - 15 - -
2/07.02.2024 Hotărârea privind încetarea contractului de închiriere nr. 1985/1 din 04.04.2023 încheiat între Comuna Vânători-Neamț și ÎI Humulescu Ioan 15 15 - 15 - -
3/07.02.2024 Hotărârea modificarea și completarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi "Centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber ( tip club)" Vânători- Neamţ 15 15 - 15 - -
4/07.02.2024 Hotărârea privind actualizarea salariului aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț începând cu 01.01.2024 15 15 - 15 - -
5/07.02.2024 Hotărârea privind stabilirea consumului de combustibil pentru autovehiculele, utilajele sculele și aparatura care funcționează pe baza de combustibil din dotarea Comunei Vânători-Neamț 15 15 - 15 - -
6/07.02.2024 Hotărârea aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii sociale oferite de Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor fara Adapost „Sf. Teodora” Târgu Neamț și alocarea de fonduri din bugetul local pentru anul 2024 pentru plata serviciilor prestate 15 15 - 15 - -
7/07.02.2024 Hotărârea privind validarea Dispoziției Primarului nr. 4 din 08.01.2024 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anilor precedenți, a deficitului înregistrat la secțiunea dezvoltare rezultat la 29.12.2023, sursa A, în sumă de 1.467.547,43 lei 15 15 - 15 - -
8/07.02.2024 Hotărârea privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2023, în sumă de 4.739.027,30 lei - capitol bugetar 82A980000, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii dezvoltare 15 15 - 15 - -
9/07.02.2024 Hotărârea privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2023, în sumă de 51.703,56 lei- capitol bugetar 82E980000, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii funcționare 15 15 - 15 - -
10/07.02.2024 Hotărârea privind aprobarea cotizațiilor anuale datorate de Comuna Vânători-Neamț asociațiilor din care face parte, pentru anul 2024 15 15 - 15 - -
11/07.02.2024 Hotărârea decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vânători-Neamț 15 15 - 15 - -
12/07.02.2024 Hotărârea privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024 15 15 - 11 - 4
13/07.02.2024 Hotărârea privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din 05.12.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2024 15 15 - 15 - -
14/07.02.2024 Hotărârea privind alegerea președintelui de sedință 15 15 - 15 - -
15/07.02.2024 Hotărârea privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ca urmare a semnarii contractelor de achizitii publice pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri în satul Vânători – Neamț, Județul Neamț” 15 15 - 15 - -
16/07.02.2024 Hotărârea privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul “ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 15 15 - 15 - -
17/07.02.2024 Hotărârea privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru anul 2024-2025, la nivelul comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ 15 15 - 15 - -
18/29.03.2024 privind înființarea stațiilor de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate 15 15 - 15 - -
19/29.03.2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț nr. 44 din 30 noiembrie 2005 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Vânatori Neamț, județul Neamț 15 15 - 15 - -
20/29.03.2024 privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local al comunei Vânători-Neamț către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Vânători-Neamț 15 15 - 15 - -
21/29.03.2024 privind aprobarea repoziționării prin modificarea geometriei intravilanului localității Nemțisor prunct Chiriacu, UTR 4b 15 15 - 15 - -
22/29.03.2024 privind aprobarea înființării de activități integral finanțate din venituri proprii pentru ordonatorii de credite din subordine, respectiv Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” și Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” 15 15 - 15 - -
23/29.03.2024 privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii sociale oferite de Căminul pentru persoane vârstnice „Sfinții Impărați Constantin si Elena”- S.C SAR FOR LIFE SRL - și alocarea de fonduri din buget local pentru anul 2024 pentru plata serviciilor prestate 15 15 - 14 - -
24/29.03.2024 privind aprobarea planului de activități sezoniere efectuate de beneficiarii Legii 196 din 2016 privind venitul minim de incluziune 15 15 - 15 - -
25/29.03.2024 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Vânători-Neamţ aferent trimestrului al IV- lea al anului 2023 15 15 - 15 - -
26/29.03.2024 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2024 15 15 - 15 - -
27/29.03.2024 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind obiectivul de investitii: EXTINDERE CAPTARE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU SATELE LUNCA ȘI NEMȚIȘOR, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 15 15 - 15 - -
- - -
- - -

Alegeri

Locale 2024

vezi toate

AVIZIER

ELECTRONIC

vezi toate
VÂNĂTORI-NEAMȚ VREMEA

CALENDARUL

ORTODOX

© 2023 Primăria Comunei Vânători-Neamț
Sari la conținut